COMPLETA EL FORMULARI I UNEIX-TE A LA NOSTRA NEWSLETTER

Seleccioneu una opció

 • Infantil

 • Primaria

 • Secundaria

 • Batxillerat

 • FP

 • Universitaria

 • Altra

Selecciona una de les nostres seus

Podeu escriure un títol, autor o ISBN. Si necessites cercar per gènere o matèria, pots fer-ho des dels filtres de catàleg. I, si no trobes el que busques o necessites un catàleg personalitzat, contacta amb nosaltres i t'ajudem!

No hem trobat cap llibre relacionat amb la teva cerca

Llibres

Autor

Avís legal

1. INFORMACIÓ GENERAL RELATIVA A LA TITULARITAT DEL LLOC WEB  

En compliment amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), posem a la teva disposició la «informació general», que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest lloc web, «Penguin Aula»:

Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.

Travessera de Gràcia, 47-49

08021 Barcelona

ESPANYA

Tel.: +34 93 366 03 00

NIF: A0811614

Adreça electrònica: lopd@penguinrandomhouse.com

Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 37521, foli 0224, full número 25042, inscripció 148, amb número d’identificació fiscal NIF A08116147, d’ara endavant, «PRHGE».

Qualsevol comunicació amb PRHGE es pot fer a través de les dades assenyalades en aquest apartat.

2. CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB «PENGUIN AULA»

2.1. Objete

L’objecte d’aquest avís legal és regular l’accés i l’ús del lloc web així com dels continguts i/o serveis que l’integren (d’ara endavant, «continguts i/o serveis»). No obstant això, les condicions particulars que regulen l’ús, la prestació i/o la contractació dels productes o els serveis que, si escau, es poden oferir per mitjà del lloc web es poden trobar en aquesta mateixa pàgina.

PRHGE es reserva la facultat de modificar o actualitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, els continguts i/o serveis, aquestes condicions d’accés i ús i, en general, els elements que integren el disseny i la configuració d’aquest lloc web. Per això, es recomana que l’usuari llegeixi atentament les condicions d’ús cada vegada que vulgui entrar al lloc web i utilitzar-lo, atès que poden experimentar algunes modificacions. L’usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment PRHGE pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol dels continguts i/o serveis que constitueixen el lloc web.

2.2. Condicions d’accés

El lloc web es dirigeix a docents de centres d’ensenyament públics o privats (concertats o no) i, per tant, a usuaris majors d’edat que es registrin al lloc web.

L’accés al lloc web, l’ús dels continguts i/o serveis oferts al lloc web, així com el fet d’emplenar formularis o enviar sol·licituds d’informació i, en general, qualsevol acte de natura similar als anteriors implicarà, per part de les persones que facin servir el lloc web, l’adquisició de la consideració d’«usuari» i l’acceptació d’aquest avís legal. D’acord amb això, demanem que es llegeixin atentament aquest avís legal i les condicions d’ús.

L’accés al lloc web i/o als continguts i/o als serveis inclosos al lloc web no implica cap mena de garantia respecte a la seva idoneïtat per a finalitats particulars o específiques dels usuaris.

El ple accés i l’ús del lloc web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït amb registre previ. 

El registre de l’usuari es farà emplenant el formulari corresponent, al qual es pot accedir des d’aquí.

L’usuari serà responsable de facilitar la informació veraç, exacta i completa de totes les dades que introdueixi a l’hora d’emplenar els formularis preestablerts per accedir a tots els productes i/o serveis de què es tracti i mantenir-los actualitzats. Tot això d’acord amb la política de privacitat, que es pot consultar en aquesta pàgina.

Si, a conseqüència del registre, l’usuari hagués de fer servir una contrasenya, no podrà seleccionar com a nom d’usuari o contrasenya paraules o expressions que puguin resultar contràries a la llei o a la moral i tampoc expressions que resultin injurioses, calumnioses o que s’identifiquin amb marques registrades o noms de terceres persones. Si PRHGE sospités que la informació facilitada no compleix els requisits establerts, podrà cancel·lar el registre i denegar l’accés al lloc web a l’usuari.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir la confidencialitat de la contrasenya. En conseqüència, els usuaris són responsables de la custòdia i la confidencialitat adequades de qualsevol identificador i/o contrasenya que seleccionin o que, si escau, els subministri PRHGE, i es comprometen a no cedir-ne l’ús a terceres persones, sigui de manera temporal o permanent, ni a permetre que l’utilitzin persones alienes. Serà responsabilitat exclusiva de l’usuari l’ús dels productes i/o serveis oferts al lloc web per part de qualsevol tercer que, de manera il·legítima, empri a tal efecte una contrasenya o un identificador subministrat a l’usuari a causa d’una actuació no diligent o de la seva pèrdua per part de l’usuari, tret que ho hagi comunicat prèviament a PRHGE.

En tot cas, la recollida i el tractament de les dades personals es farà amb estricte compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i de la normativa de desenvolupament, i d’acord amb el que preveu la política de privacitat (que es pot consultar en aquesta pàgina), que forma part integrant d’aquest avís legal.

L’usuari s’obliga a utilitzar el lloc web, els continguts i els productes i/o serveis que des del lloc web se li puguin oferir de manera diligent, correcta i lícita, d’acord amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 • Utilitzar-los amb finalitats o efectes il·lícits o prohibits.
 • Utilitzar-los amb finalitats lesives dels drets legítims de tercers.
 • Utilitzar-los amb finalitats lucratives.
 • Emprar els continguts i els productes i/o serveis —en particular, la informació de qualsevol mena obtinguda a través del lloc web— per remetre publicitat, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

3. RESPONSABILITATS I LIMITACION.

PRHGE hi dedica els seus millors esforços, però, tret que la llei determini expressament el contrari, l’usuari reconeix i accepta que PRHGE no garanteix la fiabilitat, la utilitat o l’exactitud de la informació que s’ofereix a través del lloc web. En particular, PRHGE no garanteix ni es fa responsable a títol enunciatiu i no limitatiu de:

 • La idoneïtat per a un propòsit particular del lloc web, els seus continguts i els productes i/o serveis oferts a través del lloc web.
 • La integritat, l’exactitud o l’absència d’errors al lloc web, els seus continguts i els productes i/o serveis oferts a través del lloc web.
 • L’absència de virus.
 • La disponibilitat i la continuïtat del funcionament del lloc web i/o la falta de disponibilitat o d’accessibilitat als seus continguts, productes i/o serveis oferts a través del lloc web.
 • L’existència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web, així com problemes tècnics o errors que es produeixin durant la connexió a internet.
 • La vulnerabilitat del lloc web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’hi adoptin. Els danys o els perjudicis que provoqui, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, les normes i les instruccions establertes a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El domini www.penguinaula.com és titularitat exclusiva de PRHGE i, per tant, no es pot utilitzar (i) en connexió a altres continguts, productes i/o serveis que no siguin titularitat de PRHGE, tret que tinguin la seva autorització expressa, ni (ii) de manera que pugui crear confusió entre els usuaris.

El lloc web, així com els continguts, productes i/o serveis que es puguin oferir a través del lloc web, com ara textos, vídeos, imatges, disseny gràfic, codi font, logos, marques, etc., són titularitat exclusiva de PRHGE (sigui perquè són de la seva propietat o bé perquè ostenta una llicència sobre ells) i estan emparats per la normativa reguladora de la propietat intel·lectual i industrial; per tant, queda prohibit reproduir-los, modificar-los, distribuir-los i manipular-los.

PRHGE és el titular en exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que puguin recaure sobre el lloc web. Així mateix, queden reservats a favor de PRHGE tots els drets sobre qualsevol contingut, producte o servei o elements de la seva propietat o dels quals resulta llicenciatari que s’incorporin al lloc web, incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitatiu: 

 • Aquells elements que formen l’aparença visual, la imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que formen el lloc web.
 • L’arquitectura de navegació.
 • Els codis font de les pàgines web.
 • Imatges.
 • Gravacions.
 • Programes d’ordinador.
 • Base de dades.
 • Tecnologia.
 • Logotips i signes distintius.
 • La totalitat dels continguts, productes i/o serveis inclosos al lloc web.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts, productes i/o serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts o productes i/o serveis inclosos al lloc web amb propòsits públics o comercials, si no es té l’autorització prèvia, expressa i per escrit de PRHGE o, si escau, del titular dels drets a què corresponguin.

L’ús, l’explotació i/o la utilització no autoritzada dels continguts, serveis i/o productes, així com qualsevol acte de natura similar del qual es derivi una lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

5. RESERVA DE DRETS

PRHGE es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i les seves prestacions, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni en cap cas modificar:

 • Les notes, les llegendes, les indicacions o els símbols que bé PRHGE o els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com ara copyright, ©, ®, ™, etc.).
 • Els dispositius tècnics de protecció i identificació que puguin tenir els continguts, productes i/o serveis (per exemple, marques d’aigua, empremtes digitals, DRM, etc.). 

PRHGE autoritza els usuaris a accedir i navegar pel lloc web i visualitzar els continguts gratuïts que s’hi incorporin. L’accés, la visualització i, si escau, la descàrrega dels continguts gratuïts es farà sempre i en tot cas amb finalitats estrictament educatives i no comercials (és a dir, no es poden distribuir ni comercialitzar aquests continguts) i d’acord amb les condicions establertes. 

PRHGE es reserva tots els drets sobre la propietat, incloent-hi, a títol enunciatiu i no limitatiu, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que ostenti sobre ells. PRHGE no concedeix cap altra llicència ni autorització d’ús a l’usuari sobre la propietat diferent de la que es detalla expressament en aquesta clàusula.

6. LLICÈNCIA D’ENLLAÇOS

Els usuaris i, en general, les persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el lloc web han de complir les condicions que es detallen a continuació:

 • Qualsevol altra pretensió d’enllaç diferent de l’estipulada en aquesta clàusula requereix l’acceptació prèvia per escrit de PRHGE.
 • L’usuari no pot reproduir ni imitar, totalment o parcialment, el contingut del lloc web ni la seva aparença gràfica (look and feel) ni pot fer marcs (frames) ni enllaços acoblats (link inline) de les pàgines de PRHGE.
 • No es pot crear un browser, un marc ni un entorn o una barra de navegació sobre les pàgines del lloc web.
 • No es poden fer manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigrants sobre el lloc web, PRHGE o qualsevol de les propietats de PRHGE i, en particular, no es pot declarar ni donar a entendre que PRHGE col·labora o és un soci col·laborador i/o que en qualsevol manera ha supervisat o assumit els continguts, productes i/o serveis oferts o posats a disposició a la pàgina web en què s’estableix l’enllaç.
 • La pàgina web en què s’estableixi l’enllaç no pot contenir cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a PRHGE, tret dels signes que formin part del mateix enllaç o de les altres propietats que hagin estat llicenciades anteriorment per escrit per part de PRHGE.
 • La pàgina web en què s’estableixi l’enllaç no pot contenir informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic.

PRHGE es reserva el dret a emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les prohibicions següents. Queda expressament prohibit:

 • Utilitzar qualsevol dels continguts, productes i/o serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest avís legal, lesius dels drets i els interessos de tercers o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús normal dels serveis, els equips informàtics o els documents, els arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de PRHGE.
 • Utilitzar continguts, productes i/o serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l’entitat o a tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament l’autorització necessària dels seus titulars per dur a terme l’ús que efectua o que pretén efectuar. 
 • Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, serveis o productes tret que compti amb l’autorització del titular dels serveis corresponents o que resulti legalment permès.
 • Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el funcionament normal de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de PRHGE o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i els fitxers emmagatzemats en aquells equips informàtics.
 • L’obtenció o fins i tot l’intent d’obtenció dels continguts, productes i/o serveis emprats per a mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que s’empren habitualment a internet amb aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del lloc web, els seus continguts i els productes i/o serveis.

7. ÚS DE COOKIES

El lloc web pot utilitzar cookies (petits fitxers informàtics que PRHGE envia a l’ordinador de la persona que accedeix a la pàgina) amb l’única finalitat de garantir el funcionament i la visualització correctes del lloc web per part de l’usuari. La informació detallada sobre les cookies utilitzades es pot obtenir aquí.

8. JURISDICCIÓ

Aquest avís legal i les relacions establertes entre Penguin Random House Grupo Editorial S. A. U. i l’usuari, en particular el coneixement i la resolució de qualsevol litigi, discrepàncies o diferències que puguin sorgir, es regiran i es resoldran de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola relativa a la legislació aplicable i a la jurisdicció competent.

S'ha afegit un llibre a favorits

Accedeix al teu compte per desar-lo a favorits